Wang Weilin

Wang Weilin
Wang Weilin
Deputy General Manager, Zhenjiang Shipyard

Wang Weilin is serving in the capacity of Deputy General Manager at Zhenjiang Shipyard. 

vfd